อักษรวิ่ง

ชื่อด.ญ.ดาวรัชดา บุญประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่27 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่ 1

      ข้าพเจ้า ด.ญ.ดาวรัชดา  บุญประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 27 โรงเรียนถาวรานุกูล
  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 10
      กำลังศึกษาทฤษฎีความรู้ (Theory of knowlang : TOK) มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ โปรแกรม
  Photo Stage 2.11 มีความสามารถในการแต่งเติมสีสัน จึงตั้งประเด็นศึกษาว่าจะใช้โปรแกรม
  Photo Stage 2.11 .ในการแต่งเติมสีสัน ได้อย่างไร
             การศึกษาหาความรู้โดยระเอียดได้ดังนี้
      1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.siamfreestyle.com/forum/index.php?showtopic=165
      2.จากเว็บไซต์ www.pantip.com/tech/software/sw_dwload/show.php?sw=win...
             ผลที่ขาดว่าจะได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ
      สามารถนำไปใช้ในการแต่งเติมสีสัน จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้
               
                                                  
                                                                                                  ด.ญ.ดาวรัชดา  บุญประเสริฐ
                                                                                                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น