อักษรวิ่ง

ชื่อด.ญ.ดาวรัชดา บุญประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่27 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

  จากเว็บไซต์   http://www.siamfreestyle.com/forum/index.php?showtopic=165

  เริ่มกันที่เตรียมภาพที่ต้องการจะปรับสี จากนั้นเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาเลยครับ
เปิดภาพที่ต้องการขึ้นมาครับ
ภาพที่แนบมา

Duplicate layer หรือการก๊อบปี้ layer รูปที่เปิดขึ้นมาครับ โดยคลิกขวาที่ชื่อ layer (ฺBackground)
จากนั้นเลือก Duplicate Layer เราก็จะได้ Layer ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Background Copy ครับ
ภาพที่แนบมา

มาเริ่มปรับ Level ความสว่างของภาพของเรากันครับ
โดยที่เมื่อคลิกลาก ลูกศรสีขาวไปทางซ้ายมือ ภาพจะสว่างขึ้น หากคลิกลากลูกศรสีดำไปทางขวามือ ภาพจะมืดลง
ลองเลื่อนดูและดูความแตกต่างนะครับ เมื่อเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็กด OK เลยครับ
ภาพที่แนบมา

เมื่อเลือกช่องสี Blue แล้ว ตรงแถบ Cyan: และ Black:
ให้ปรับค่าตามรูปเลยครับ จะเห็นว่าท้องฟ้าเราเข้มขึ้นมาทันทีครับ
ภาพที่แนบมา
เมื่อปรับภาพเสร็จแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ตามภาพเลยครับ

ภาพที่แนบมา

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่ 1

      ข้าพเจ้า ด.ญ.ดาวรัชดา  บุญประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 27 โรงเรียนถาวรานุกูล
  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 10
      กำลังศึกษาทฤษฎีความรู้ (Theory of knowlang : TOK) มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ โปรแกรม
  Photo Stage 2.11 มีความสามารถในการแต่งเติมสีสัน จึงตั้งประเด็นศึกษาว่าจะใช้โปรแกรม
  Photo Stage 2.11 .ในการแต่งเติมสีสัน ได้อย่างไร
             การศึกษาหาความรู้โดยระเอียดได้ดังนี้
      1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.siamfreestyle.com/forum/index.php?showtopic=165
      2.จากเว็บไซต์ www.pantip.com/tech/software/sw_dwload/show.php?sw=win...
             ผลที่ขาดว่าจะได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ
      สามารถนำไปใช้ในการแต่งเติมสีสัน จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้
               
                                                  
                                                                                                  ด.ญ.ดาวรัชดา  บุญประเสริฐ
                                                                                                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้ PhotoStage 2.11

ข้าพเจ้าจะใช้โปรแกรม Photostage เป็นโปรแกรมแต่งเติมสีสัน ได้อย่างไร?